Board Members

Director

 MITAMURA Keiji (Chair)
 YOTSUYANAGI Hiroshi
 MORIYA Kyoji
 ITO Yukio
 KAWASHIMA Yoshiharu
 MIYAKAWA Masako

Inspector

 MUROGA Hiroyuki
 IKEDA Hitoshi

Councilor

 MINOTA Seiji
 HINO Okio
 WAKITA Takaji
 KOHARA Michinori
 SMF Akbar
 ASAHINA Yasuhiro
 TANIAI Makiko