Board Members

Director

 MITAMURA Keiji (Chair)
 MISHIRO Shunji
 YOTSUYANAGI Hiroshi
 ITO Yukio
 KAWASHIMA Yoshiharu
 MIYAKAWA Masako

Inspector

 MUROGA Hiroyuki
 IKEDA Hitoshi

Councilor

 MINOTA Seiji
 HINO Okio
 WAKITA Takaji
 IZUMI Namiki
 SUZUKI Yoshiyuki
 KOHARA Michinori
 SMF Akbar
 MORIYA Kyoji